eksisteret siden 2002

Privat og erhverv

God kvalitet og service

Leje- og leveringsbetingelser​

INDHOLDSFORTEGNELSE

§ 1. Almindelige bestemmelser og definitioner

*** Specielt for leje af telte ***

§ 2a. Lejers ansvar

§ 3a. Udlejers ansvar

§ 4a. Teltpladsen

§ 5a. Almindelige bestemmelser vedr. telte

§ 6a. Opvarmning af telte

§ 7a. Udsmykning af telte

§ 8a. Belysning af telte

§ 9a. Gulv i telt.

*** Specielt for leje af borde, stole og service ***

§ 2b. Godkendelse og levering

§ 3b. Almindelige bestemmelser vedr. borde, stole og service

*** Specielt for leje af forlystelser ***

§ 2c. Levering

§ 3c. Opstillingspladsen

§ 4c. Lejers ansvar

§ 5c. Udlejers ansvar

*** Fælles bestemmelser ***

§ 11. Generelt om prisforhold i forbindelse med leje


§ 12. Forsinkelse

§ 13. Forsikring

§ 14. Erstatningspligt

§ 15. Kontrol af det lejede

§ 16. Opbevaring af det lejede materiale

§ 17. Nedtagning eller returnering af lejet materiale

§ 18. Rengøring af udstyr

§ 19. Transport

§ 20. Forsinkelse

§ 21. Force majeure

§ 22. Lejers misligholdelse

§ 23. Annullering

§ 24. Værneting og lovvalg

§ 1. Almindelige bestemmelser og definitioner

Stk. 1. Leje- og leveringsbetingelser er udarbejdet af Foreningen af Danske Festudlejere og finder anvendelse ved dets medlemmers indgåelse af aftaler om leje, levering samt returnering af materiel omfattet af parternes aftale.

Stk. 2. I det følgende betegnes udlejeren som den af Foreningen af Danske Festudlejere medlemmer, med hvilken lejer indgår aftale med.

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og ud-trykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse sker. Alle fravigelser af betingelserne skal være skriftlige for at have gyldighed mellem parterne.

Stk. 4. Ved lejeperiode forstås det tidspunkt, hvor materiellet, inklusive tilbehør, anses for at være leveret fra udlejer til lejer og indtil det tidspunkt, hvor dette er returneret efterkontrolleret og optalt af udlejer enten på dennes lager eller på lejers adresse sammen med lejer.

Stk. 5. Ved "mangler" forstås at materiellet eller noget af det med-følgende tilbehør påføres en værdiforringende beskadigelse eller ikke længere fremtræder i samme stand, herunder vedligeholdelsesmæssig stand, som da det blev leveret.

Stk. 6. Ved levering forstås den dag, hvor lejer afhenter henholdsvis får leveret eller opsat det lejede materiel.

Stk. 7. Ved returnering forstås den dag, det lejede materiel afhentes af, henholdsvis leveres til, udlejer.

Stk. 8. En lejeaftale kan fra lejers side kun betragtes som endelig indgået såfremt der foreligger en skriftlig bekræftelse på ordren.

Stk. 9. Lejekontrakten er bindende for lejer når denne har bekræftet denne enten med sin underskrift, eller pr. e-mail. Lejer bekræfter samtidig hermed at have accepteret de fremsendte lejebetingelser.

*** SPECIELT FOR LEJE AF TELTE ***

§ 2a. Lejers ansvar


Stk. 1. Det er lejers ansvar at sørge for at indhente eventuel tilladelse og godkendelse til opstilling og anvendelse af det lejede hos de offentlige myndigheder.

Stk. 2. Lejer forestår selv udfærdigelse af pladsfordelingsplan/-er for det lejede ifølge gældende tekniske forskrifter for forsamlingstelte. Lejer er ligeledes selv ansvarlig for at der sker overholdelse af en godkendt pladsfordelingsplan.

Stk. 3. Det er lejers ansvar, at der er etableret frie tilkørselsforhold for lastbiler eller kran til det/de aftalte opstillingsted(-er), samt at underlaget er kørefast for tungt lastede vogne.

Stk. 4. Lejer er forpligtet til at oplyse udlejer om tilkørselsforhold, teltpladsens beskaffenhed, samt at sørge for, at teltpladsen er ryddet på den aftalte dato.

Stk. 5. Lejer er ansvarlig for, at der er adgang til tilstrækkelig strømforsyningskilder i henhold til strømbehov angivet på lejekontrakten.

Stk. 6. Lejer er ansvarlig for, at der er adgang til vand med slangetilslutning i henhold til bestemmelser herom i lejekontrakten.

Stk. 7. Lejer sørger for rengøring af gulv såvel før ibrugtagning samt efter brug, såvel som i forbindelse med nedtagelse af teltet.

§ 3a. Udlejers ansvar

Stk. 1. Udlejer indestår for, at det lejede er godkendt til anvendelse til sit formål i henhold til de i Danmark gældende regler herfor.

Stk. 2. Såfremt udlejer forestår opsætning af inventar ude såvel som inde, er det dennes ansvar at opstillingen sker i henhold til den godkendte plan herfor.
Såfremt udlejer forestår opsætning af telt i henhold til godkendt pladsfordelingsplan, er det dennes ansvar at opsætningen overholder denne.

Stk. 3. Udlejer har intet ansvar for beskadigelse af eksempelvis nedgravede kabler, kloakrør eller vandledninger, der måtte befinde sig på teltets opsætningsareal.

§ 4a. Teltpladsen

Stk. 1. Medmindre andet er aftalt, forudsættes teltpladsen ved levering
a) at være af en sådan beskaffenhed, at de anvendte fæstnings-materialer ikke kan gå løs.
b) at være plan og ryddet, således at opstilling kan finde sted ved levering.
c) at være forsynet med tilstrækkelig strøm og vand, jf. § 2a, stk. 5 og 6.

Stk. 2. Såfremt forholdene ikke er klargjort til den aftalte leverings-tid, eksempelvis fordi:
a) aftalt telt personale fra lejers side ikke som aftalt er fremmødt,
b) udstyr ikke kan aflæsses/opsættes på den aftalte dato som følge af lejers forhold,
c) tilkørselsforhold til aflæsning-/afhentningsstedet ikke er egnet som aftalt, og der derved opstår ventetid, vil udlejer efter aftale kunne kræve betaling for ventetiden.

§ 5a. Almindelige bestemmelser vedr. telte

Stk. 1. Når det lejede ikke anvendes skal sideduge ALTID være påsat og teltet tillukket.
Stk. 2. Der må ikke påklæbes tape, klistermærker eller lignende på teltdug eller stænger.

Stk. 3. Der må ikke grilles (grilltelt undtaget) eller tilberedes osende mad i teltet eller dettes umiddelbare nærhed. Grill skal placeres mindst 5 meter fra teltet.

Stk. 4. Det påhviler lejer at opstramme barduner efter behov i opstillingsperioden.

Stk. 5. Det påhviler lejeren at sørge for, at telt og gulv er rengjort og ryddet på det aftalte returneringstidspunkt.

Stk. 6. Det påhviler lejer at sørge for, at alt lejet inventar er indsamlet og placeret frit tilgængeligt til afhentning i henhold til udlejers forskrifter herom.

§ 6a. Opvarmning af telte

Stk. 1. Det er ikke tilladt at opvarme telte ved anvendelse af terrassevarmere.


Stk. 2. Der må maksimalt anvendes 5 stk. gasvarmeovne i et telt.

Stk. 3. Opvarmning kan finde sted med el-vareovne.

Stk. 4. Opvarmning kan finde sted med oliefyr. Oliefyret skal placeres i en afstand af mindst 5 meter fra teltet.

Stk. 5. Udlejer er forpligtet til ved levering at give lejer en kort instruktion samt at levere en betjeningsvejledning til det lejede.
Lejer er forpligtet til at følge den udleverede betjeningsvejledning.

§ 7a. Udsmykning af telte


Stk. 1. Det er alene tilladt at anvende brandhæmmende materialer til udsmykning af telte. Det er således ikke tilladt at anvende velour stof eller lignende ikke brandhæmmende materiale. Udlejer henviser i den anledning til Beredskabsstyrelsens regler herom.

Stk. 2. Såfremt disse regler tilsidesættes vil lejer kunne drages personligt til ansvar for skader som følge heraf.

§ 8a. Belysning i telte

Stk. 1. Enhver belysning i telte skal være godkendt til formålet i henhold til Dansk Standard.

Stk. 2. Placering af lyd og lys i et telt skal være således at flugtveje og gangarealer tilethvert tidspunkt er frie.

Stk. 3. Ophængning/nedtagning skal ske i henhold til udlejers ufravigelige anvisninger herom.

§ 9a. Gulv i telt

Stk. 1. Gulv følger terræn.

Stk. 2. Er terræn ujævnt, og såfremt gulvet ønskes plant, påhviler det i mangel af aftale herom, lejer at stille opklodsningsbrædder til rådighed for udlejer, eller selv at sørge for opklodsning via profes-sionel håndværker. Såfremt lejer selv varetager opklodsningen skal fundamentet være udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt under hensyntagen til teltets vægt og dette fortøjningsmuligheder.

Stk. 3. Det er ikke tilladt lejer at anvende skruer eller søm i lejet gulv.

*** SPECIELT FOR LEJE AF BORDE, STOLE OG SERVICE ***

§ 2b. Levering

Stk. 1. Borde, stole, service samt emballagekasser beregnet til indendørs brug må ikke udsættes for fugt eller regn. Det lejede skal derfor altid opbevares inden døre. Stk. 2. Transport af det lejede materiel skal foregå i en lukket vogn eller lukket trailer, og i øvrigt efter udlejers anvisninger.

§ 3b. Almindelige bestemmelser vedr. borde, stole og service

Stk. 1. Hvis der bruges farveafsmittende duge skal der placeres plastik imellem dugen og det/de lejede bord(-e).

Stk. 2. Der må ikke anvendes tegnestifter eller klammer til fastgørelse af dug m.v.

*** SPECIELT FOR LEJE AF FORLYSTELSER ***

§ 2c. Godkendelse og levering

Stk. 1. Det er lejers ansvar at indhente eventuel tilladelse og godkendelse til opstilling og anvendelse af det lejede hos de offentlige myndigheder.

Stk. 2. Eventuel udgift til Koda eller Grammex er udlejer uvedkommende.

Stk. 3. Ønsker lejer forlystelsen opstillet på opstillings-stedet, skal dette aftales i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten. Såfremt lejer ønsker forlystelsen opstillet anses levering først at være sket når denne er fremkommet til lejerens anvendelsessted.

§ 3c. Opstillingspladsen

Stk. 1. Medmindre andet er aftalt, forudsættes opstillingspladsen ved levering
a) at være af en sådan beskaffenhed, at forlystelsens forankring kan ske på en betryggende og forsvarlig måde.
b) at være plan og ryddet, således at evt. opsætning vil kunne finde sted ved levering.
c) at være forsynet med tilstrækkelig strømforsyningskilde/-er til forlystelsen i henhold til udlejer bestemmelser herom i lejekontrakten.
d) at i givet fald at være forsynet med adgang til vand med slangetilslutning, såfremt udlejer kræver dette i henhold til lejekontrakten.
e) at være forsynet med et kørefast underlag, hvor forlystelsen kan aflæsses. Stk. 2. Lejer sørger for, såfremt udlejer anmoder herom, at der ved levering er et tilstrækkeligt antal personer til stede, som kan være udlejer behjælpelig ved forlystelsens aflæsning, nedtagning og læsning.

Stk. 3. Såfremt opstillingspladsen ikke er klargjort som aftalt mellem parterne til den aftalte leveringstid, og der derved opstår ventetid, vil udlejer kunne kræve betaling for ventetiden.

§ 4c. Lejers ansvar

Stk. 1. Det er lejers ansvar, at der er etableret frie tilkørselsforhold for lastbiler eller kran til det/de aftalte opstillingsted(-er).

Stk. 2. Lejer har ansvaret for, at der i forbindelse med oppustelige eller mekaniske aktiviteters anvendelse er opsynspersonale til rådighed, samt at opsynspersonellet er informeret om aktivitetens korrekte anvendelse og betjening i henhold til den udleverede betjeningsvejledning.

Stk. 3. Lejer har ansvaret for, at aktiviteten alene anvendes af det publikum, som i henhold til den udleverede betjeningsvejledning må benytte denne.

Stk. 4. Lejer forpligter sig til at orientere det publikum, der anvender forlystelsen om, at benyttelsen sker på dennes eget ansvar.

Stk. 5. Lejer bærer risikoen for enhver form for person-skade som måtte ske, herunder ansvaret for skader på de medhjælpere, som lejer stiller til udlejers rådighed, medens forlystelsen er i lejers rådighed.

§ 5c. Udlejers ansvar

Stk. 1. Udlejer indestår for, at det lejede er godkendt til anvendelse til sit formål i henhold til de i Danmark gældende regler herfor.

Stk. 2. Udlejer har intet ansvar for beskadigelse af eksempelvis nedgravede kabler, kloakrør eller vand-ledninger, der måtte befinde sig på forlystelsens opsætningsareal.

*** FÆLLES BESTEMMELSER ***

§ 11. Generelt om prisforhold i forbindelse med leje

Stk. 1. Vedrørende lejepriser gælder en individuelle udlejers til enhver tid gældende prisliste og betalingsbetingelser i øvrigt.

Stk. 2. Erstatningsprisen afregnes i henhold til udlejers til enhver tid gældende regler og priser.

Stk. 3. Ydelser, salgsvarer og skaffevarer faktureres til udlejers til enhver tid gældende dagspris på leveringsdagen.

Stk. 4. Såfremt der ved returnering skal ske ompakning af udstyr i henhold til udlejers anvisninger herom, er udlejer berettiget til at beregne en pris herfor.

Stk. 5. Eventuel rengøring af udstyr sker efter udlejers til enhver tid gældende priser herfor.

§ 12. Forsinkelse

Stk. 1. Lejer forpligter sig til at betale den i aftalen gældende dags-pris pr. påbegyndt døgn i forbindelse med dennes forsinkelse i forbindelse med returnering af lejet udstyr i forhold til den mellem parterne aftalte dato.

Stk. 2. Udlejer forbeholder sig i denne situation at kræve erstatning for evt. yderligere tab, som udlejer måtte lide i forbindelse med lejers forsinkelse.

§ 13. Forsikring

Stk. 1. For telte er følgende gældende:
a) Lejer opfordres til at tegne en forsikring for det lejede. Udlejer har, i visse situationer af hensyn til lejer og det udlejede udstyr, ret til at forlange en sådan tegnet inden opstilling kan finde sted.

Stk. 2. For borde, stole og service er følgende gældende:
a) Beskadiges eller bortkommer det udlejede medens dette er i lejers varetægt er lejer forpligtet til at erstatte udlejer det tab denne måtte lide som følge heraf.
b) Udlejer skal henstille til, at lejer undersøger, hvorvidt denne har mulighed til at tegne supplerende forsikring herfor.

Stk. 3. For forlystelser er følgende gældende:
a) Beskadiges eller bortkommer det udlejede medens dette er i lejers varetægt er lejer forpligtet til at erstatte udlejer det tab denne måtte lide som følge heraf.
b) Udlejer skal henstille til, at lejer undersøger, hvorvidt denne har mulighed til at tegne supplerende forsikring herfor.

§ 14. Erstatningspligt

Stk. 1. Risikoen for personskade, medens det lejede materiel er i lejers varetægt, herunder ansvaret for personskade på de medhjælpere, som lejer måtte stille til udlejers rådighed, bæres af lejer.

Stk. 2. Lejer har fuld erstatningspligt overfor bortkomst eller beskadigelse af det lejede medens dette er i dennes varetægt.

§ 15. Kontrol af det lejede

Stk. 1. Lejer er forpligtet til at kontrollere det lejede inden ibrug-tagning. Mangler herved skal meddeles udlejer inden ibrugtagning, således at udlejer kan udbedre en eventuel mangel inden det lejede tages i brug. Udlejer er ikke ansvarlig for mangler opstået efter ibrugtagning.

Stk. 2. Der vil ved returnering af det lejede materiale generelt være mulighed for, at der kan foretages en fælles gennemgang af det lejede udstyr. Ønske herom skal fremsættes overfor lejer skal i behørig tid inden returnering.

§ 16. Opbevaring af det lejede materiale

Stk. 1. Lejer er, i de perioder, hvor det lejede udstyr ikke anvendes, forpligtet til at opbevarede dette i aflåst lokale eller under behørig bevogtning.

Stk. 2. Udstyr af særlig følsom karakter skal opbevares frostfrit.

§ 17. Nedtagning eller returnering af lejet materiale

Stk. 1. Lejer er ved nedtagning/returnering af det lejede materiale forpligtet til at følge udlejers vejledning herom. Såfremt dette ikke sker har udlejer, på lejers regning, ret til at,
a) foretage ompakning,
b) at afhente det lejede på et senere tidspunkt med opkrævning af fragt,
c) at komme retur dagen efter med opkrævning af en ekstra dags leje samt ekstra kørsel.

§ 18. Rengøring af udstyr

Stk. 1. Lejer har ved nedtagning/pakning af udstyr pligt til at sørge for at følge udlejers rengøringsbetingelser og vejledning herom.

Stk. 2. Såfremt rengøring ikke har fundet sted i overensstemmelse med ovenstående, har udlejer ret til at fremsende faktura, for dennes rengøring. Prisen herfor fremgår af den enkelte udlejers til enhver tid gældende prisliste.

§ 19. Transport

Stk. 1. Etageaflæsning, ekstra lange bæreveje og lignende afregnes og sker efter den enkelte udlejers til enhver tid gældende prisliste.

Stk. 2. I det tilfælde, hvor det er aftalt, at lejer selv afhenter det lejede materiale, skal transporten foretages i en lukket vogn, i en lukket trailer eller i øvrigt efter udlejerens anvisning.

§ 20. Forsinkelse

Stk. 1. Lejer forpligter sig til at betale den i prislisten aftalte dagspris pr. påbegyndt døgn i forbindelse med dennes forsinkelse ved returnering af det lejede materiel til den aftalte dato.

Stk. 2. Udlejer forbeholder sig i den i stk. 1 nævnte situation, at kræve erstatning for evt. yderligere tab, som udlejer måtte lide i forbindelse med lejers forsinkelse.

§ 21. Force majeure

Stk. 1. Udlejer forbeholder sig ret til at udsætte levering, opstilling, nedtagning eller afhentning i tilfælde af, at force majeure lignende tilstande forhindrer udlejer i at opfylde sine forpligtelser, i henhold til aftalen.

§ 22. Lejers misligholdelse

Stk. 1. Såfremt lejer undlader at betale forfaldne ydelser, herunder depositum, morarenter, eller i øvrigt på nogen måde tilsidesætter bestemmelserne i nærværende kontrakt, er udlejer berettiget til at ophæve aftalen i sin helhed samt at kræve erstatning efter dansk rets, almindelige regler herom.

§ 23. Annullering

Stk. 1. Ved annullering af aftalen gælder det enkelte medlem af Foreningen af Danske Festudlejeres specifikke regler herom.

§ 24. Værneting og lovvalg

Stk. 1. I tilfælde af retstvist mellem parterne er udlejers hjemsted værneting for begge parter.

Stk. 2. Fortolkning af nærværende leje- og leveringsbetingelser med tilhørende bilag samt udfyldning af disse, skal ske efter dansk ret.

Ovenstående er standard lejebetingelser for medlemmer af Foreningen af Danske Festudlejere

Medlem af Danmarks Service Udlejer Forening​

CVR: 26590663


Medlem af Brancheforeningen 

Danske Festudlejere